Iklan Header

SOAL DAN JAWABAN POST TEST TOPIK PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA SD/PAKET A JENJANG SD LENGKAP


Perlu Admin Guru Dikdas Lamongan ingatkan terlebih dahulu kepada bapak dan ibu, bahwa Soal dan Jawaban Post Test Topik Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD/Paket A Jenjang SD Lengkap ini nanti hanya sekedar untuk di jadikan bahan referensi jawaban dan tidak menjadi patokan nilai 100 benar.

Apabila banyak jawaban yang kurang sesuai maka saran Admin, silahkan bapak dan ibu pelajari kembali modul-modul yang ada pada Topik Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD/Paket A mulai dari materi, pemaparan, dan juga video di tiap-tiap modul.

DISCLAIMER SOAL DAN JAWABAN POST TEST TOPIK MERDEKA BELAJAR JENJANG SD LENGKAP

Perlu diketahui bapak dan ibu Guru Dikdas Lamongan, bahwa Soal dan Jawaban Post Test Topik Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD/Paket A Jenjang SD Lengkap yang Admin bagikan ini nanti merupakan:
  1. Sebagai jawaban referensi tambahan dalam proses memahami soal pada setiap modul pada topik 5 (lima) Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD/Paket A.
  2. Sebagai bahan bapak dan ibu guru dalam mengeksplorasi pilihan jawaban sesuai dengan pemahaman sendiri.
  3. Referensi jawaban yang Admin sajikan tidak menjadi patokan 100 benar, silahkan bapak dan ibu mencari tambahan referensi jawaban dari materi yang sudah disimak dan disampaikan melalui video di tiap-tiap modul atau sumber lain.

Soal dan Jawaban Post Test Topik Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD/Paket A Jenjang SD Lengkap ini juga Admin dapatkan dari berbagai sumber yang tersebar di internet dan sudah Admin Guru Dikdas Lamongan rangkum menjadi 1 (satu) topik dari 7 (tujuh) modul pelatihan.

SOAL DAN JAWABAN POST TEST TOPIK PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA SD/PAKET A JENJANG SD LENGKAP

7 TOPIK PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA SD/PAKET A

7 (tujuh) pada Topik Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD/Paket A ini meliputi antara lain:
  • Modul 1 Projek dan Profil Pelajar Pancasila
  • Modul 2 Tema Projek SD
  • Modul 3 Merancang Projek Penguatan Profil Pancasila
  • Modul 4 Merancang Modul Projek SD
  • Modul 5 Pelaksanaan Projek SD
  • Modul 6 Dokumentasi Projek
  • Modul 7 Evaluasi Projek

SOAL DAN JAWABAN POST TEST TOPIK PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA SD/PAKET A SD LENGKAP

Silahkan bapak dan ibu Guru Dikdas Lamongan cari dan pilih Soal dan Jawaban Post Test Topik Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD/Paket A Jenjang SD Lengkap dari masing-masing pertanyaan di tiap-tiap modul yang ada.

Ingat! Soal dan Jawaban Post Test Topik Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD/Paket A Jenjang SD Lengkap ini hanya sekedar untuk di jadikan bahan referensi jawaban dan tidak menjadi patokan nilai 100 benar.

Modul 1
Projek dan Profil Pelajar Pancasila

Terdapat 4 prinsip dalam projek penguatan profil pelajar pancasila. Prinsip manakah yang berfokus pada upaya mendorong murid agar aktif dalam pengelolaan pembelajarannya?
A Holistik
B Kontekstual
C Berpusat pada murid
D Eksploratif

Setelah mendapatkan tema dan topik projek yang akan diampu pada semester ini, kemudian tim fasilitator projek akan menetapkan kriteria pencapaian kemampuan murid yang akan
dilihat dalam projek ini. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan?.
A Merumuskan pertanyaan pemantik dalam setiap kegiatan projek
B Menetapkan tanggal perayaan hasil belajar projek
C Menghubungi mitra-mitra terkait
D Menetapkan dimensi, elemen dan sub-elemen sesuai dengan tema dan topik.

Projek Penguatan Profil Pancasila merupakan pembelajaran untuk memberikan pengalaman yang kontekstual kepada murid.
Pernyataan di atas adalah...
A Benar
B Salah

Modul 2
Tema Projek SD

Satuan Pendidikan tempat Pak Hans mengajar berada dalam lingkungan masyrakat yang homogen. Masyarakatnya belum begitu mengenal keragaman budaya, agama, ras ataupun suku. Tim fasilitas projek ingin memperkenalkan keragaman masyarakat kepada para murid melalui projek. Tema apa yang dapat diambil?
A Kearifan Lokal
B Bangunlah Jiwa dan Raganya
C Suara Demokrasi
D Bhinneka Tunggal Ika

Kegiatan projek menguatkan semua dimensi profil pelajar pancasila. Meksipun pada setiap projek disarankan memilih 2 3 dimensi, tetapi bukan berarti dimensi lain tidak dikuatkan.
Kita dapat fokus pada 23 dimensi yang menjadi indicator ketercapaian kemampuan murid.
Pernyataan diatas adalah...
A Benar
B Salah

Pada Sekolah Dasar SD terdapat beberapa tema yang dapat diambil dalam kegiatan projek, kecuali..
A Suara demokrasi
B Bhinneka Tunggal Ika
C Kearfian lokal
D Kewirausahaan

Pak Ngakan dan tim fasilitator projek sedang menyusun pembelajaran projek di SD Cipta Pesona. Bagaimana sebaiknya mereka menyusun pelaksanaan tema projek dalam setiap fase?
A Pada fase A kedalaman topik akan berfokus pada kegiatan praktik dan pemahaman sederhana
B Sebaiknya fase A, B dan C dibuat sama saja kedalaman pembahasan topiknya
C Kedalaman pembahasan topik pada fase C sudah tidak perlu melibatkan guru sebagai pembimbing projeknya 0
D Fase A tidak perlu ada projek 

Manakah yang bukan termasuk dalam tema projek yang sudah disediakan oleh pemerintah?
A Gaya Hidup Berkelanjutan dan Bhinneka Tunggal Ika
B Suara Demokrasi dan Bangunlah Jiwa dan Ragayanya
C Kewirausahaan dan Budaya Lokal
D Kearifkal Lokal dan Suara Demokrasi 

Contoh topik manakah yang cocok untuk diterapkan jika kita ingin mengambil tema "Bangunlah Jiwa dan Raganya?"
A Stop perundungan dengan bermedia sosial yang bijak
B Kota dan transportasi impianku
C Dodol yang mendunia
D Bhinneka Tunggal Ika dalam sekolah

Modul 3
Merancang Projek Penguatan Profil Pancasila

Setiap pemangku kepentingan mempunyai peran penting untuk mendukung program pembelajaran projek di satuan pendidikan. Murid dan orang tua bukanlah salah satu pemangku kepentingan yang bepengaruh dalam projek.
Pernyatan di atas adalah...
A Benar
B Salah

Ketika konsep pembelajaran berbasis projek sudah dipahami sebagian pendidik 50% dan pembelajaran berbasis projek sudah menjadi kebiasaan sekolah tetapi belum terjadi lintas
disiplin ilmu, berada dalam tahap manakah satuan pendidikannya?
A Tahap Awal
B Tahap Berkembang
C Tahap Lanjutan
D Dapat bebas memilih tahapan

Bu Meiske dan tim fasilitas projek sedang merancang modul projek yang akan dilakukan di fase F. Berikut adalah contoh pengalokasian waktu yang dapat dilakukan, kecuali....
A Menetapkan satu hari dalam seminggu sebagai hari pengerjaan projek
B Memberikan kebebasan bagi murid untuk menentukan sehingga tidak ada tanggal tetap
C Menetapkan waktu dengan sistem blok untuk pelaksanaan projek
D Menetapkan beberapa hari dalam satu minggu sebagai waktu pelaksanaan projek.

Bagaimana peran projek sebagai asesmen?
A Projek dapat memberikan pengalaman kepada murid
B Dengan kegiatan berprojek dapat terlihat ketercapaian perkembangan murid secara holistik, bukan hanya hasil akhirnya saja.
C Projek menghubungkan murid dengan dunia nyata
D Dalam projek, murid merasa memiliki penuh akan aktivitas yang dilakukannya

Bu Loli sedang bingung memikirkan tema untuk dilaksanakan di semester 2. Terdapat dua pilihan yaitu, tema "Bangunlah Jiwa dan Raganya" dan "Gaya Hidup Berkelannjutan".
Mengingat pada semester 2 akan ada perayaan Hari Bumi, Bu loli dan Tim Fasilitator merasa tema "Gaya Hidup Bekelanjutan" sangatlah cocok untuk dilakukan. Di sisi lain "Bangunlah Jiwa dan Raganya" juga menarik untuk dijadikan tema projek.
Langkah apakah yang dapat Ibu Loli dan tim fasilitas projek lakukan untuk mengkomodir tema-tema di atas?
A Mengambil tema "Gaya Hidup Berkelanjutan" dalam kegiatan projek, sedangkan tema "Bangunlah Jiwa dan Raganya" dapat diintegrasikan dalam rutinitas sehari-hari seperti olah raga rutin, diskusi personal antara guru dan murid, dan sesi cerita terkait pengalaman sosialemosional.
B Bertanya pada mitra terdekat seperti pengawas dan kepala dinas untuk menentukan tema
C Melakukan observasi dan pemeriksaan pencapaian murid, lalu membagi murid dikelas untuk melakukan projek dengan "Gaya Hidup Berkelanjutan" dan "Bangunlah Jiwa dan Raganya" sesuai peminatan dari hasil observasi
D Semua benar

Modul 4
Merancang Modul Projek SD

Pak Luis melihat beberapa alur projek yang dicontohkan oleh pemerintah, tetapi merasa butuh penambahan kegiatan projek agar kegiatan murid memiliki waktu lebih pada kegiatan eksplorasi. Langkah apa yang bisa dilakukan Pak Luis dalam merancang modul projeknya?
A Tidak perlu menambah kegiatan projek.
B Menambah asesmen yang harus dilakukan oleh murid-muridnya.
C Menambah pertemuan/kegiatan pada sesi eksplorasi dalam modul projeknya
D Semua salah 

Dalam merancang modul projek, kita akan menentukan alur kegiatan projek. Pemerintah telah memberikan contoh alur kegiatan projek dalam panduan projek penguatan profil pelajar pancasila. Sebagai pendidik kita dapat merubah alur projek sesuai dengan kebutuhan orang tua dan mitra.
Pernyataan di atas adalah.
A Benar
B Salah

Dalam pelaksanaan satu tema projek, disarankan untuk memilih 2 atau 3 dimensi yang menjadi fokus. Pernyataan diatas adalah...
A Benar
B Salah

Pak kiki melihat beberapa modul projek dalam platform yang disediakan oleh pemerintah. Ia memutuskan akan memodfikasi modul projek yang sudah ada untuk disesuaikan dengan konteks satuan pendidikannya. Berikut adalah kondisi modul projek yang sudah disediakan oleh pemerintah:
1. Modul Projek memliki 5 dimensi
2. Alur kegiatan projek memiliki instrumen asesmen yang jelas dan terukur
3. Setiap kegiatan sudah memiliki pertanyaan pemantik yang tepat sasaran
Dengan kondisi modul projek di atas, apakah yang bisa Pak Kiki modifikasi sesuai dengan prinsip dan panduan projek?
A Mengurangi dimensi yang ada menjadi 2-3 dimensi yang menunjukkan fokus utama projek ini
B Mengganti alur kegiatan projek sehingga 1 projek dapat dilakukan dalam satu tahun
C Menambah dimensi menjadi 6 dimensi agar lebih holistik
D Semua benar 

Pembuatan modul projek bersifat fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan keadaan satuan pendidikan masingmasing. Berikut adalah beberapa komponen inti yang ada dalam modul projek...
A Alur Kegiatan Projek
B Tema, Topik dan Dimensi juga elemen dan sub-elemen yang dipilih
C Rubrik asesmen dan instrumen asesmennya
D Semua benar

SD Merdeka telah melakukan asesmen diagnostik dan menyadari bahwa lingkungan sekolahnya dekat dengan sentra oleh-oleh daerah. Tim fasilitas projek juga menyadari bahwa ada ketertarikan murid terkait dengan jajanan khas daerahnya.
Terlebih lagi, banyaknya orang tua murid yang bekerja sebagai pekerja di sentra oleh-oleh tersebut. Tema apakah yang cocok diambil oleh SD Merdeka dalam berprojek terkait dengan isu diatas?
A Kearifan Lokal
B Bangunlah jiwa dan raganya
C Suara Demokrasi
D Bhinneka Tunggal Ika

Sebelum memulai projek, tim fasilitator projek dapat melakukan asesmen .......... untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan murid Jawaban yang tepat untuk melengkapi titik-titik di atas adalah...
A Sumatif
B Awal pembelajaran

Modul 5
Pelaksanaan Projek SD

Sebagai fasilitator projek, kita dapat memberikan keterampilan proses inkuiri kepada murid-murid untuk mendukung kegiatan projeknya. Berikut adalah tahapan yang tidak termasuk dalam tahapan proses inkuiri, yaitu..
A Bertanya
B Bermain
C Investigasi
D Refleksi dan Evaluasi

Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk melibatkan murid SD dalam proses belajarnya. Berikut adalah beberapa langkah yang tepat untuk melibatkan murid ....
A Mengajak mereka untuk berefleksi di tengah kegiatan saja
B Memelihara rasa ingin tahu mereka dengan memberikan pertanyaan pemantik
C Mengajak murid untuk membantu membuat modul projek
D Semua Benar

Untuk membantu murid mengaplikasikan kemampuannya di dunia nyata, maka murid dapat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif sebagai bagian dari masyarakat. Sebagai tim fasiilitator projek, hal yang dapat kita lakukan adalah melibatkan mitra terkait yang berhubungan dengan tema projek.
Pernyataan di atas adalah..
A Benar
B Salah

Bu Margaret mengajukan pertanyaan pemantik untuk memantik rasa keingintahuan murid sehingga murid semakin terlibat dalam proses pembelajarannya. Jika tema yang diambil adalah terkait kearifan lokal, bentuk pertanyaan pemantik yang tidak tepat adalah...
A Apakah kearifan lokal daerah masih perlu dipertahankan di tengah perkembangan dunia yang sudah semakin maju dan modern? Mengapa?
B Menurutmu, apa saja kearifan lokal daerah yang perlu dilestarikan?
C Menurutmu, sejauh mana peran generasi muda dalam melestarikan kearifan lokal daerah?
D Apakah kamu sudah puas dengan budaya daerahmu?

Pelibatan murid merupakan peran yang penting untuk kita dapat membantu mereka mengalami pengetahuannya sendiri.
Berikut adalah beberapa contoh pelibatan murid yang dapat kita lakukan:
A Melibatkan murid dalam perencanaan, pelaksanaan dan penentuan hasil akhir
B Selalu memantik rasa ingin tahu murid dengan memelihara rasa ingin tahunya
C Memberikan instruksi secara bertahap agar murid terus merasa tertantang
D Semua benar

Untuk melibatkan murid SD dalam proses pembelajaran projeknya, tidak diperlukan upaya untuk membangun ikatan dengan murid, karena murid hanya akan melakukan projek sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh gurunya.
Pernyatan di atas adalah..
A Benar
B Salah

Kegiatan belajar projek sudah hampir selesai. Kini, saatnya murid-murid melakukan perayaan hasil belajar projeknya.
Mereka tidak dilibatkan untuk menentukan jenis perayaan dan juga tidak tahu siapa saja aktor yang diibatkan. Tim fasilitas projek memberikan apresiasi dan melakukan evaluasi kepada murid sesuai dengan hasil akhir projkenya.
Dari pernyataan di atas, apa yang bisa kita perbaiki terkait perayaan hasil belajar projek murid?
A Murid dilibatkan dalam penentuan jenis perayaan
B Apresiasi tidak diperlukan, pujian saja.
C Kegiatan refleksi sebaiknya dilakukan di awal projek saja, tidak perlu di akhir.
D Murid pelru dilibatkan dalam penentuan siapa saja tim fasilitas projek.

Bagaimanakah contoh pelibatan murid yang tepat dalam kegiatan projek?
A Mengajak murid menentukan tahapan kesiapan satuan pendidikan
B Melibatkan murid dalam menentukan tim fasilitator projek
C Murid tinggal mengikuti segala rangkaian kegiatan yang sudah ditetapkan oleh gurunya
D Melibatkan murid dalam mengolah data dan umpan balik dari teman dan gurunya.

Modul 6
Dokumentasi Projek

Berikut adalah contoh penulisan catatan proses dalam rapor projek murid. Contoh penulisan yang tepat adalah...
A Randy terlihat malas dan tidak mengikuti belajar projeknya
B Randy dapat terus berkontribusi untuk menyumbangkan ide-idenya dengan dukungan guru dan teman-teman
C Randy belum mampu untuk menyuarakan suaranya
D Sepertinya, Randy perlu bantuan untuk membuat portofolio

Sebagai guru, kita dapat membuat catatan untuk merekam proses pembelajaran projek murid secara berkelanjutan.
Catatan ini dinamakan ...
A Catatan para guru
B Catatan bersama guru
C Jurnal pendidik
D Buku Bersama

Bagaimana pemilihan hasil karya untuk dimasukkan dalam portofolio murid?
A Guru yang memilihkan
B Murid yang memilih sendiri hasil karyanya yang dimasukkan ke dalam portofolionya
C Teman-teman yang memilihkan semua hasil karya untuk dimasukkan ke dalam portofolio murid
D Semua benar

Modul 7
Evaluasi Projek

SMA Bintang Juara telah selesai belajar projek. Bagaimana tindak lanjut evaluasi dan keberlanjutan projek yang dapat dilakukan?
A Mengajak mitra luar untuk kerjasama meneruskan projek yang sudah dilakukan oleh para murid
B Memberikan nilai rapor terbaik untuk murid
C Berkolaborasi dengan orang tua murid untuk merayakan belajar projek, kemudian tidak ada tindak lanjut lagi
D Memajang hasil proyek murid di papan pengumuman sekolah

Berikut adalah prinsip evaluasi projek kecuali..
A Menyeluruh
B Fokus kepada proses
C Gunakan berbagai bentuk jenis asesmen
D Tidak melibatkan murid dalam evaluasi 

Kapankah saat yang tepat untuk melakukan refleksi
A Refleksi di awal projek
B Refleksi di tengah projek
C Refleksi di akhir projek
D Semua benar

Selamat mengerjakan.

Post a Comment

0 Comments